Cookie technology management policy

 

1. What are cookies?

Cookies are small files, made up of identifiers containing numbers and letters, which the user can allow or prohibit from storing data on the device used to access the Internet. Accepted cookies allow data to be stored in the device used, when it accesses websites through an Internet connection.

This form of information can be considered a "flag" located in the device from which the user accesses websites, which the websites recognize and according to which they optimize and personalize their display and operation. A cookie is a completely passive type of digital data that can neither execute nor run computer programs.

2. What are cookies used for?

The role of cookies is to recognize the device of a website user. They are installed through a request issued by the server hosting the site to the Internet browsing application (browser) on the user's device.

This type of file helps the information contained in the website to be presented in a way that is best suited to the user's preferences. Cookies transmit information to websites related to user preferences and can be used to generate anonymous statistics regarding the number of users of a website, the most frequently accessed pages, etc.

The main purpose of cookies is to remember the user's preferences at the site level, preferences that may include privacy settings, maintaining or disconnecting from the customer account, the contents of the shopping cart, the language of the website display, the operation of resources in order to optimize site loading speed, settings for relevant advertising, etc.

3. How are cookies classified?

Cookies are classified according to the period of existence and according to the purpose of use. Depending on the period of existence, there are two main categories: temporary cookies and persistent cookies. Temporary ones remain in the user's terminal only until the session ends or the browsing application is closed. The persistent ones remain on the user's terminal for a period defined by the cookie parameters or until they are manually deleted by the user.

Depending on the purpose of use, there are also two main categories: cookies essential to the operation of the site and cookies not essential to its operation. Essential cookies are considered strictly necessary for the proper functioning of a website, which is why they may not depend on the user's prior consent to be downloaded to the device used. In this case, the user can block them by changing the settings of the browser used, but this action will force the website not to show you certain functions and components.

Non-essential cookies are in turn classified into numerous subcategories, the most used of which are: site performance measurement cookies, analysis cookies, registration cookies and advertising cookies. Cookies can belong both to the website used and to its partners, social media platforms or advertising providers. Advertising cookies are used to deliver advertising preferentially based on the user's settings and interests.

4. How can cookies be controlled?

According to GDPR rules, non-essential cookies for the operation of a website will only be activated if the user expresses his consent in relation to their use. The user can subsequently withdraw the given consent by changing the settings of the browser application used. Details on how to exercise control over cookies are available, depending on the type of application used for browsing, on the dedicated sites, as demonstrated by the following examples:
Delete, enable and manage cookies in Google Chrome;
The cookie manager in Mozilla Firefox;
Microsoft Edge data browsing and privacy;
How to delete cookies in Internet Explorer.
For more information on how cookie-based advertising works and the steps to follow to protect personal data, we recommend visiting youronlinechoices.com.
The websites mentioned above do not belong to us and we are not responsible for their content.

5. What cookies does this site use?

The website webse.ro uses cookies essential to its operation, such as:
– cookie native to PHP applications, used to store unique session identifiers and for session management;
– cookie for displaying the privacy and preferences message;
– cookie for retaining the user's privacy preferences;
– cookie for retaining the user's preferences regarding the listing type display;
– cookie for retaining the contents of the shopping cart;
– cookie for the functionality of the payment application;
– cookie for the functionality of the messaging application;
– cookies for differentiating the display between mobile and non-mobile devices.
The user can block essential cookies by configuring the browser application he is using, and thus the website will not display the functions and elements that depend on cookies.

Also, the isbinmateh.inma.ro site uses non-essential cookies, such as:
– cookie for displaying customized elements and fonts;
– cookies for embedding video clips;
– cookie for traffic measurement and analysis;
– cookie for embedding Google Maps elements.
Non-essential cookies can be disabled by the user by clicking on the Cookies Preferences tab, displayed at the bottom of the site, within the privacy message. The privacy message is displayed until you click Accept. To redisplay the message, it is necessary to delete the site's cookies, by accessing the settings of the browser application used.

Cookies do not identify the website user, but the device from which the website is accessed, only to the extent that the browsing application is configured to allow identification. The device identified by cookies is not associated with the user's identity. The data generated during the use of cookie technology are encrypted in order to block unauthorized access to them. Personal data such as names, addresses or bank details are not intended for use by cookie technology, and users' IP addresses are automatically anonymized when accessing the site.

Politica de administrare a tehnologiei de tip cookie

 

1. Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din identificatori ce conțin numere și litere, cărora utilizatorul le poate permite sau interzice stocarea de date pe dispozitivul utilizat în accesarea Internetului. Cookie-urile acceptate permit stocarea unor date în dispozitivul utilizat, în momentul în care acesta accesează site-uri web printr-o conexiune la Internet.

Această formă de informație poate fi considerată un „drapel” localizat în dispozitivul de pe care utilizatorul accesează site-uri web, pe care site-urile îl recunosc și în funcție de care acestea își optimizează și personalizează afișarea și funcționarea. Un cookie reprezintă un tip de dată digitală complet pasivă, ce nu poate nici executa și nici rula programe informatice.

2. La ce folosesc cookie-urile?

Cookie-urile au rolul de a recunoaște dispozitivul utilizatorului unui site. Ele sunt instalate printr-o solicitare emisă de către serverul ce găzduiește site-ul, către aplicația de navigare pe Internet (browser) de pe dispozitivul utilizatorului.

Acest tip de fișier ajută ca informația conținută la nivel de site web să fie prezentată într-un mod cât mai bine adaptat la preferințele utilizatorului. Cookie-urile transmit site-urilor informații legate de preferințele utilizatorului și pot fi utilizate în generarea de statistici anonime referitoare la numărul de utilizatori ai unui site, paginile cel mai des accesate etc.

Principalul scop al cookie-urilor este să rețină preferințele utilizatorului la nivel de site, preferințe ce pot include setări privind confidențialitatea, menținerea sau deconectarea din contul de client, conținutul coșului de cumpărături, limba de afișare a site-ului, operarea resurselor în vederea optimizării vitezei de încărcare a site-ului, setări pentru publicitate relevantă etc.

3. Cum sunt clasificate cookie-urile?

Cookie-urile se clasifică după perioada de existență și după scopul utilizării. În funcție de perioada de existență, există două categorii principale: cookie-uri temporare și cookie-uri persistente. Cele temporare rămân în terminalul utilizatorului doar până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației de navigare. Cele persistente rămân pe terminalul utilizatorului pentru o perioadă definită de parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

În funcție de scopul utilizării, există, de asemenea, două categorii principale: cookie-uri esențiale funcționării site-ului și cookie-uri neesențiale funcționării acestuia. Cookie-urile esențiale sunt considerate strict necesare pentru buna funcționare a unui site, motiv pentru care acestea pot să nu depindă de acordul prealabil al utilizatorului pentru a fi descărcate pe dispozitivul folosit. În acest caz, utilizatorul le poate bloca prin modificarea setărilor aplicației de navigare utilizate, dar prin această acțiune va obliga site-ul să nu va afișeze anumite funcții și elemente componente.

Cookie-urile neesențiale sunt clasificate la rândul lor în numeroase subcategorii dintre care cele mai utilizate sunt: cookie-uri de măsurare a performanței site-ului, cookie-uri de analiză, cookie-uri de înregistrare și cookie-uri pentru publicitate. Cookie-urile pot aparține atât site-ului utilizat cât și partenerilor acestuia, platformelor de tip social media sau furnizorilor de publicitate. Cookie-urile pentru publicitate sunt folosite în vederea furnizării de reclamă în mod preferențial, în funcție de setările și interesele utilizatorului.

4. Cum pot fi controlate cookie-urile?

Conform normelor GDPR, cookie-urile neesențiale funcționării unui site vor fi activate doar dacă utilizatorul își exprimă consimțământul în legătură cu utilizarea lor. Utilizatorul își poate retrage ulterior consimțământul dat prin modificarea setărilor aplicației de navigare utilizate. Detalii despre modul în care se poate exercita controlul asupra cookie-urilor sunt disponibile, în funcție de tipul aplicației utilizate pentru navigare, pe site-urile dedicate, după cum demonstrează următoarele exemple:
– Șterge, activează și gestionează cookie-urile în Google Chrome;
– Gestionarul de cookie-uri din Mozilla Firefox;
– Navigarea prin date și confidențialitatea Microsoft Edge;
– Cum se șterg fișierele module cookie în Internet Explorer.
Pentru mai multe informații despre modul de funcționare al publicității bazate pe cookie-uri și pașii care trebuie urmați pentru protejarea datelor personale, recomandăm parcurgerea site-ului youronlinechoices.com/ro.
Site-urile menționate mai sus nu ne aparțin și nu suntem responsabili de conținutul acestora.

5. Ce cookie-uri folosește acest site?

Site-ul webse.ro folosește cookie-uri esențiale funcționării lui, precum:
– cookie nativ aplicațiilor PHP, utilizat pentru a stoca identificatori unici de sesiune și pentru gestionarea sesiunii;
– cookie pentru afișarea mesajului referitor la confidențialitate și preferințe;
– cookie pentru reținerea preferințelor utilizatorului privind confidențialitatea;
– cookie pentru reținerea preferințelor utilizatorului referitoare la afișarea de tip listing;
– cookie pentru reținerea conținutului coșului de cumpărături;
– cookie pentru funcționalitatea aplicației de plăți;
– cookie pentru funcționalitatea aplicației de trimitere a mesajelor;
– cookie pentru diferențierea afișării între dispozitivele mobile și cele non-mobile.
Utilizatorul poate bloca cookie-urile esențiale prin configurarea aplicației de navigare pe care o utilizează, iar astfel site-ul nu va afișa funcțiile și elementele care depind de cookie-uri.

De asemenea, site-ul isbinmateh.inma.ro folosește cookie-uri neesențiale, precum:
– cookie pentru afișarea de elemente și fonturi personalizate;
– cookie pentru încorporarea clipurilor video;
– cookie pentru măsurarea și analiza traficului;
– cookie pentru încorporarea de elemente Google Maps.
Cookie-urile neesențiale pot fi dezactivate de utilizator prin apăsarea pe marcajul Preferințe Cookie-uri, afișat în partea de jos a site-ului, în cadrul mesajului referitor la confidențialitate. Mesajul referitor la confidențialitate este afișat până la apăsarea pe marcajul Accept. Pentru reafișarea mesajului, este necesară ștergerea cookie-urilor site-ului, prin accesarea setărilor aplicației de navigare utilizate.

Cookie-urile nu identifică utilizatorul site-ului, ci dispozitivul de pe care site-ul este accesat, doar în măsura în care aplicația de navigare este configurată să permită efectuarea identificării. Dispozitivul identificat de cookie-uri nu este asociat cu identitatea utilizatorului. Datele generate în timpul utilizării tehnologiei de tip cookie sunt criptate în vederea blocării accesului neautorizat la acestea. Datele cu caracter personal precum nume, adrese ori date bancare nu sunt destinate utilizării de către tehnologia de tip cookie, iar adresele IP ale utilizatorilor sunt anonimizate în mod automat în momentul accesării site-ului.

TOP