Privacy policy

 

1. Collection of information

THE SOCIETY OF AGRICULTURAL MECHANICAL ENGINEERS FROM ROMANIA - SIMAR through the website www.isbinmateh.inma.ro collects information when the registration form is filled in from the registration form section of our website. The information collected includes name, email address, and the message sent.

In addition, we will automatically receive and record information from your computer and browser, including your IP address, software and hardware attributes, and the page requested.

2. Use of information

Any of the information we collect may be used to:

 • Customize your experience to meet individual needs as well
 • Improve our site
 • Improve customer service and support needs
 • Contact by e-mail
 • Administer a contest, promotion or survey

3. Disclosure to Third Parties

We do not sell, trade or transfer your personally identifiable information to outside parties. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website or conducting business, as long as the parties agree to keep such information confidential.

We believe it is necessary to share information in order to investigate, prevent or take action regarding illegal activities, suspected fraud, situations involving potential threats to the physical safety of any person, violations of the terms of use , or otherwise required by law.

Non-private information, however, may be provided to other parties for marketing, advertising, or other purposes.

4. Protection of Information

SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS FROM ROMANIA - SIMAR certifies that we respect the rights conferred by Law no. 677/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, of Law no. 365/2002 on electronic commerce, as well as Ordinance no. 130/2000 on consumer protection when concluding and executing distance contracts, as amended.

We will implement a variety of security measures to keep your personal information safe. We use state-of-the-art encryption to protect sensitive information transmitted online. Only employees who need to perform a specific task (for example, billing or customer service) have access to personally identifiable information. The computers/servers used to store personally identifiable information are kept in a secure environment.

Do we use cookies?

Yes. Cookies improve access to our website and identify repeat visits. Moreover, our cookies enhance a user's experience by tracking and targeting based on his/her interests. This use of cookies, however, is in no way linked to any personally identifiable information on our site.

5. Google Analytics

This site uses Google Analytics advertising implementations that collect traffic data for advertising purposes via Google advertising cookies and anonymous identifiers. The site also collects data through the standard implementation of Google Universal Analytics. We make every effort to comply with Google Analytics Advertising policies.

We will not facilitate the merging of personally identifiable information with non-personally identifiable information collected through any Google advertising products or options.

We reserve the right to test, adopt or remove any of the Google Analytics options from time to time without prior notice or explicit disclosure.

We also want to inform you that:

 • This site or other commercial third parties may use first-party cookies (such as the Google Analytics cookie) or other first-party identifiers, and third-party cookies (such as the DoubleClick cookie) or other third-party identifiers together.
 • Visitors to our website can opt out of the Google Analytics Advertising options we use, including through the Internet browser's Ads Settings, Mobile App Ad Settings, or any other means available (for example, opt-out- the NAI)

6. Unsubscribe

We use the email address provided to send you order information and updates, occasional company news, product information, etc. If at any time you wish to unsubscribe from receiving future emails, we will include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each email.

7. Consent

By using our website, you agree to our privacy policy.

 

Politica de confidentialitate

 

1. Colectarea de informații

SOCIETATEA INGINERILOR MECANICI AGRICOLI DIN ROMANIA - SIMAR prin prisma website-ului www.isbinmateh.inma.ro colecteaza informații atunci când se completeza formularul de inregistrare din cadrul sectiunii registration form aferenta website-ulul nostru. Informațiile colectate includ numele, adresa de e-mail, si mesajul transmis.

În plus, vom primi în mod automat și vom înregistra informații de la computer-ul și browser-ul tău, inclusiv adresa IP, software-ul și atributele hardware, precum și pagina solicitată.

2. Utilizarea de informații

Oricare dintre informațiile pe care le colectăm pot fi folosite pentru a:

 • Personaliza experiența ta și pentru a răspunde nevoilor individuale
 • Îmbunătăți site-ul nostru
 • Îmbunătăți serviciul clienți și nevoile de asistență
 • Contacta prin e-mail
 • Administra un concurs, promovare sau sondaj

3. Dezvăluirea părților terțe

Noi nu vindem, nu negociem sau transferăm către părți din afară informațiile tale personale identificabile. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, care ne asistă în operarea site-ului nostru sau în conducerea afacerii, atâta timp cât părțile sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații.

Noi credem că este necesar să se facă schimb de informații, cu scopul de a investiga, preveni sau de a lua măsuri ce privesc activitățile ilegale, suspiciunea de fraudă, situațiile care implică potențiale amenințări la siguranța fizică a oricărei persoane, încălcări ale termenilor de utilizare, sau altfel cerute de lege.

Informațiile non-private, cu toate acestea, pot fi furnizate către alte părți pentru marketing, publicitate, sau în alte scopuri.

4. Protejarea Informațiilor

SOCIETATEA INGINERILOR AGRICOLI DIN ROMANIA - SIMAR certifică faptul că respectăm drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distantă cu modificările ulterioare.

Vom pune în aplicare o varietate de măsuri de securitate pentru a menține siguranța informațiilor tale personale. Noi folosim criptarea de stat-of-the-art pentru a proteja informațiile sensibile transmise online. Numai angajații care au nevoie să efectueze un anumit task (de exemplu, facturare sau serviciu client) beneficiază de acces la informațiile personale de identificare. Calculatoarele/serverele folosite pentru a stoca informațiile personale de identificare sunt păstrate într-un mediu sigur.

Folosim cookie-uri?

Da. Cookie-urile îmbunătățesc accesul la site-ul nostru și identifică vizitarea repetată. Mai mult decât atât, cookie-urile noastre sporesc experiența unui utilizator prin urmărirea și direcționarea în funcție de interesele lui/ei. Această utilizare de cookie-uri, cu toate acestea, nu este în nici un fel legată de orice informație personală de identificare de pe site-ul nostru.

5. Google Analytics

Acest site utilizează implementări Google Analytics advertising care colectează date despre trafic în scop publicitar prin cookie-uri Google advertising și prin identificatori anonimi. De asemenea, site-ul colectează date prin implementarea standard Google Universal Analytics. Facem toate eforturile posibile de a fi în conformitate cu politicile Google Analytics Advertising.

Nu vom facilita comasarea informațiilor personal-identificabile cu cele non-personale colectate prin orice produse sau opțiuni Google advertising.

Ne rezervăm dreptul de a testa, adopta sau elimina oricare dintre opțiunile Google Analytics din când în când, fără anunț prealabil sau divulgare explicită.

De asemenea, dorim să vă informăm că:

 • Acest site sau alte terțe părți comerciale pot utiliza cookie-uri de primă instanță (cum ar fi cookie-ul Google Analytics) sau alți identificatori de primă instanță, și cookie-uri de terță instanță (cum ar fi cookie-ul DoubleClick) sau alți identificatori de terță instanță laolaltă.
 • Vizitatorii site-ului nostru pot să opteze pentru a fi excluși din opțiunile Google Analytics Advertising pe care le utilizăm, inclusiv prin Ads Settings ale browserului de internet, Ad Settings pentru aplicațiile mobile sau prin orice alte mijloace disponibile (de exemplu, opt-out-ul NAI)

6. Dezabonare

Noi folosim adresa de e-mail furnizată pentru a-ți trimite informații și actualizări referitoare la comanda, știri ocazionale despre companie, informații legate de produs etc. Dacă în orice moment dorești să te dezabonezi de la primirea email-urilor viitoare, vom include instrucțiuni de dezabonare detaliate în partea de jos a fiecărui e-mail.

7. Consimțământul

Prin utilizarea site-ului nostru, ești de acord cu politica noastră de confidențialitate.

TOP